Why should you study at Malta?

 
Hej alla fina! Jag har många gånger fått frågan "varför valde du just Malta?". Från det allra första när jag började tänka på en sådan här resa var att jag ville bort, till ett annat land, bo där i ett år och kunna säga att jag har testat något annat än att bara vara kvar i Sverige. Jag började titta på USA eftersom jag ÄLSKAR USA och skulle så himla gärna i framtiden vilja göra samma resa som nu fast där. Problemet denna gången var att Henke inte riktigt ville dit så jag började titta på andra alternativ. Mitt andra förslag blev London och vi började kolla Air b&b och andra boenden där vilket var svindyrt var än man bodde om det var precis i London eller utanför. Vi hade fått betala det dubbla priset än vad vi gör idag vilket vi inte kände var värt att lägga pengar på. Tankarna drogs då till varmare länder då vi såg sol och bad framför oss, en förlängd sommar helt enkelt. Eller en sommar över huvud taget haha om man ska se till Sveriges väder. Min syster Matilda var för några år sedan på språkresa på just Malta och jag började kolla resor hit. 
 
När jag började tänka på språkresor fick jag en bild av en flock sextonåringar som går efter en guide med likadana tröjor på sig. Detta var absolut inte vad jag ville göra eftersom jag i år fyller 21 och ville kunna säga att jag har bott utomlands och klarat mig själv. Jag började googla runt och hittade flera företag som anordnade denna resa jag är på nu, jag valde ett och började maila. Till personen jag fick kontakt med hade jag otroligt många frågor och frågade även om skolan etc. Jag fick som svar att de yngre ungdomarna vanligtvis kommer till sommaren och att jag kommer hamna med folk i min egen ålder. Mer än så fick jag inte fram utan tiden fick visa det. I den klass jag går i nu är det studenter mellan 20-25 år ca. På våningen ovanför oss är det studenter 30+ och under runt 16 år så man hamnar alltid i en klass med studenter i liknande ålder. 
 
Men varför då välja just Malta? I början var jag lite besviken av att det inte blev London men det är jag inte idag. Av att höra vilket väder det är i Sverige när vi själva har 30 grader och sol är riktigt skönt. Att kunna ligga på stranden och samtidigt göra läxan, att kunna gå i sommarkläder varje dag i två månader och när man kommer hem är det mitt i sommaren. Detta blir alltså minst fyra hela månader med sol och värme. Malta ligger heller inte så långt hem i från, om du bor i Sverige, om man är ny med att resa själv. Och det finns en hel del att se och göra här plus att det tar högst 2,5-3 h dit du ska. Därför tycker jag att Malta är värt att åka till och studera. 
 
Kramar
 
// 

Hello all beauty! I have often asked the question "Why did you choose Malta?". From the very beginning when I began to think of such a trip, I wanted to go to another country, stay there for a year and say that I have tested something but just staying in Sweden. I started looking at the United States because I LOVE the United States and would like to do this kind of trip in the future, like the same trip as I do now. The problem that time was that Henrik did not want to go there so I started looking at other options. My second suggestion was to London and we started to check out Air B & B and other accommodations which was really expensive wherever we live in London or at the country. We had to pay the double price than we do today which we did not know was worth spending money on. The thoughts were then drawn to warmer countries when we saw the sun and bath in front of us, an extended summer simply. Or a summer at all haha. My sister Matilda was a few years ago on a Malta trip and I started to think about that.
 
When I began to think about language travel, I got a picture of a a bunch of sixteen years old looking for a guide with similar shirts. This was definitely not what I wanted to do because I'm 21 years old this year and I wanted to say that I have lived abroad and managed myself. I started googling around and found several companies that organized this kind of trips, I chose one and began to email. To the person I got in touch with, I had a lot of questions and asked about the school etc. I received the answer that younger students usually come in the summer and that I will end up with people of my own age. In my class in school now, there are students between 20-25 years. On the floor above us there are students 30+ and under 16 years of age so you will always end up in a class of students of similar age.
 
But why choose Malta? In the beginning, I was a little disappointed that it did not become London, but I'm not today. By hearing about the bad weather with rain and cold in Sweden while we have 30 degrees and sun is really nice. Being able to lie on the beach while doing the homework, being able to wear summer clothes every day for two months and when you get home it's in the middle of summer. This will be at least four full months of sun and heat. Malta is also not far from home if you live in Sweden, if you are new to traveling by yourself. And there's a lot to see and do here, plus it takes no more than 2,5-3 hours. Therefore, I think Malta is worth going to and studying.
 
Hugs
Kom ihåg mig?