Which podcast do I listen to?

 
 
Photos from google.se
 
Hej alla fina! Jag lyssnar på en hel del poddar så fort jag kan. Det jag älskar med poddar är att man aldrig känner sig ensam eftersom man ofta har något att lyssna på eller någon som nästan pratar till en. Jag älskar att lyssna på poddar när jag sitter på bussen till skolan, duschar, sminkar mig, äter, tränar eller bloggar, alltså hela tiden. Så fort jag hittat en ny podcast och lyssnat igenom alla avsnitt behöver jag en ny podd att göra samma sak med och fortsättningsvis. Så jag har sedan jag började lyssna för ca 1 år sedan samlat på mig en hel del och även lyssnat på en hel del så jag vet vad jag gillar och vad jag ogillar. 
 
Vad jag lyssnar på är: 
1. Wahlgren och Wistam. En podd om Pernilla Walgren, songerska och Sofia Wistam, programledare. Det är väldigt roligt att höra på när de pratar och de har även härliga ämnen varje vecka. 
2. Relationspodden. Bingo Rimer och Katrin Zytomierska gör en podd om relationer. Egna erfarenheter och även lyssnarfrågor tas med, roligt och intressant att lyssna på. 
3. Rebecca stella och Vanessa. Två kändisar som startat en podd ihop, först var det bara Rebecca men Vanessa följde även med efter ett tag. De pratar om sina liv men tar även med lyssnarfrågor, mycket skratt och en härlig podd. 
4. Mitt i livet. Katrin Zytomierska och Malin Gramer har även de en podd om barnuppfostran, relationer och de pratar om sina liv. tar med lyssnarfrågor osv. 
5. Mayday. Med lite spänning i vardagen men ändå av verkliga händelser berättar podden om olika katastrofer som hänt i världen. Mycket spännande. 
6. Sånt är livet. Paret Ida Warg och Alex Pärleros väntar barn och pratar mycket om det, barnuppfostran men tar även med lyssnarfrågor. 
7. Mordpodden. Även detta en verklighetsbaserad podd med olika mordfall. Amanda Karlsson och Linnea Bohlin diskuterar mellan berättelserna och försöker reda ut fallet, intressant!
8. P3 dokumentär. Jag älskar P3 dokumentär. Det är verklighetsbaserade fall i alla olika typer, intervjuer med inblandade och mycket spännande. En ny podd som startats är P3 musikdokumentär som jag verkligen rekommenderar. Det handlar om olika kändisar och varje person får varsitt avsnitt då man får höra om uppväxt, skandaler och hur alla blev kända osv. Otroligt bra!
9. Alice och Bianca. Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso har en podd om hur det är att vara ungdom. De tar upp problem som alla som är i 20-25 års åldern har vilket är väldigt bra. De har även lyssnarfrågor. 
10. Svenska mordhistorier. En riktigt spännande podd om verklighetsbaserade fall med intervjuer osv. 
 
Kramar
 
// Hello all beautiful! I listen to a lot of podcasts. What I love with podcasts is that you never feel lonely because you often have something to listen to or someone who almost speaks to you. I love listening to podcasts when I sit on the bus to school, shower, make my makeup, eat, exercise or blogging. As soon as I found a new podcast and listened through all the parts, I need a new podd to do the same with and so on.
 

Which I listen to is:
1. Wahlgren and Wistam. A podcast about Pernilla Walgren, singer and Sofia Wistam, program leader. It's very funny to hear when they talk and they also have lovely subjects every week.

2. Relationships. Bingo Rimer and Katrin Zytomierska make a podcast about relationships. Their own experiences and listening questions are included, fun and interesting to listen to.

3. Rebecca Stella and Vanessa. Two celebrities who once started together, first it was only Rebecca, but Vanessa followed after a while. They talk about their lives but also have listening questions, a lot of laugh and a lovely podd.

4. In the middle of life. Katrin Zytomierska and Malin Gramer also have a podcast about child education, relationships and they also talk about their lives including listening questions, etc. 

5. Mayday. Real experiences and the podcast talk about various disasters that have occurred in the world. Very exciting.

6. That's life. The couple Ida Warg and Alex Pärleros wait for a child and talk a lot about that, children's education, but also including listening questions.

7. The murder podcast. Even this is an reality-based pod with different murder case. Amanda Karlsson and Linnea Bohlin discuss between the stories and try to figure out the case, interesting!

8. P3 documentary. I love P3 documentary. Reality-based cases of all types, interviews with involved and very exciting. A recently new podcast in P3 is P3 music documentary which I really recommend. It's about different celebrities and each person receives a section when one gets to know about childhood, scandals and how everyone became famous etc. Amazingly good!

9. Alice and Bianca. Alice Stenlöf and Bianca Ingrosso have a podcast about what it's like to be young. They raise problems like everyone who is 20-25 years old have which is very good. They also have listening questions.

10. Swedish murder stories. A really exciting podium about reality-based cases with interviews etc.

Hugs

Three days left in Malta

 
 
Hej alla fina! Nu är det bara tre långa dagar kvar innan jag äntligen är i Sverige igen. Nu när jag vet att jag snart är där, längtar jag lite för mycket och dagarna känns otroligt långa. Att få äta svensk mat, ha ett större kök med arbetsyta och alla tillhörigheter jag inte har här, ha alla mina kläder och vänner och familj. Jag har haft det otroligt bra här på Malta, lärt mig mycket och även växt några centimeter på det. Men nu är det dags att åka hem och jag känner mig härligt klar här. Malta är inte så stort i sig men jag har sett mycket och gjort mycket och har både positiva och negativa åsikter om landet i sig. 
Positiva: 
- Otroligt fint landskap med öppna ängar. 
- Att alltid ha havet runt hörnet eftersom Malta inte är så stort. Vart man vänder sig, har man alltid havet nära. 
- Gammal arkitektur i många städer och mycket gammalt bevarat vilket är väldigt fint.
- Mycket små och mysiga hus, gränder och gator och inte så många höga hus. 
 
Negativt: 
- Mycket snabbmat överallt. Detta är också mycket billigt och finns verkligen överallt vilket gör att många väljer detta. 
- På vissa ställen finns öppna ängar men nästan hela Malta består av byggnader utan ställen för barn att ex spela fotboll på eller annat. Det är nästan bara hus överallt. 
- Mycket förfallna hus som bara står vilket man skulle kunna göra något mycket finare med. 
- Bussarna är något helt annat än i Sverige och det finns nog inget riktigt system för detta. Överfulla bussar passerar ofta och alla slåss för att komma på bussen. Bussarna är även väldigt ofta sena. 
 
Idag ska jag göra mitt andra test, exittestet som kommer att visa mig vilken nivå jag ligger på i olika delar. Jag hoppas verkligen att det går bra och att jag har förbättrats så mycket som jag själv känner att jag har. Annars är det inte så mycket mer planerat i veckan förutom att packa. Planet går hem på lördag på eftermiddagen och jagv lääängtar! 
 
Kramar
 
// Hello all beautiful! Today it's only three long days left before I finally return home to Sweden. Now when I know that I'm soon, I long for a lot and the days feel incredibly long. To have Swedish food, have a bigger kitchen with more space and all the belongings I do not have here, have all my clothes and friends and family. I have had an incredible good time here in Malta, learned a lot and even grown a few centimeters on it. But now it's time to go home and I feel very finished here. Malta is not so big itself, but I have seen a lot and done a lot and have both positive and negative opinions about the country.

Positives:
- Incredibly beautiful landscape with open meadows.
- Always have the sea around the corner because Malta is not that big. Wherever you turn, you always have the sea close.
- Old architecture in many cities and very old preserved which is very nice.
- Very small and cozy houses, alleys and streets and not so many tall houses.

Negative:
- A lot of junkfood everywhere. This is also very cheap and is literally everywhere, which makes many people choose this instead of healthy food.
- In some places there are open meadows, but almost all of Malta consists of buildings without places for children to play soccer or other sports. It's almost just houses and other buildings everywhere.
- Very old and ruins of houses just standing there which you could do something much nicer with.

- The buses are something completely different from Sweden and there is probably no system for this. Crowded buses often pass and everyone is fighting to get on the bus. The buses are also very late often.

Today I will do my second test, the exittest which will show me what level I lay in different parts. I really hope it's going well and I've improved as much as I feel I've got. Otherwise, it's not much more planned this week besides packing. The airplane goes home on Saturday afternoon.

Hugs

Flowers from Gozo

 
 Hugs