Living in Malta

 
 
Hej alla fina! Jag tänkte idag berätta lite om hur vi hittade boende på Malta vilket jag tror kan vara intressant för dig som har tankar på att besöka ön. Eftersom vi är borta ett lite längre tag, så var vi tvugna att hitta ett långtidsboende. Är man här en vecka eller två är det självklart smidigast att bo på hotell.  
När vi först började titta på Malta var planen att bo på hotell i några dagar och samtidigt åka ut till olika lägenheter och titta på dem, samt air b&b. Vi tänkte ca 3-4 dagar på detta sätt och vi började titta på det. Vi tog kontakt med några olika mäklarfirmor för att få det på "rätt sätt" och inte bli lurade på något sätt. Eftersom vi inte kände till ön, kände vi heller inte till hur man varken hyr lägenheter eller om man kan bli lurad på något sätt, så vi kände att en mäklarfirma var enklast. Man får dock ha i bakhuvudet att en mäklare tar en del procent till sitt arvode så det kan bli dyrare än man tänkt sig. Första mäklaren vi tog kontakt med tog inte emot oss eftersom de hade en gräns på att vi skulle hyra för minst 10 000 kronor per månad. Andra mäklaren vi tog kontakt med sa att vi var ute lite tidigt och att vi skulle vänta, att lägenheter gick väldigt fort att få tag i. Han skulle höra av sig senare, en liten tid innan vi skulle åka. Vi ville inte förlita oss på detta utan började söka annat. Vi googlade och fick fram några andra sidor där lägenheter annonserades ut där vi sökte men allt detta var upptaget. 
Henke kom tillslut och tänka på Air B&B. Vi satte igång att söka där istället men det är svårt att hitta något som passar både prismässigt, läget och storleken. Här på Malta räknar man lägenheternas storlek per sovrum så det kan vara svårt att veta ungefär hur stor en lägenhet är. Vi sökte och sökte och skrev även till en hel del värdar me hittade ändå inget som passade oss. Tillslut var vi tvugna att lägga oss på ett högre pris och då dök den lägenhet som vi idag hyr upp. Vi skrev till värden och fick som svar att lägenheten var ledig i en månad av två. Vi bokade första månaden och sökte annat till andra månaden men hittade verkligen ingenting. Som en skänk från ovan kom en dag ett mail från värden vi redan hyrt en månad av som sa att den andra månaden också var tillgänglig så hipp som happ tog vi chansen och bokade den. 
 
Vad som är när man hyr via Air B&B är att det alltid är förskortsbetalning vilket kan vara riskabelt. Det gäller att verkligen söka på lägenheten och kolla upp kommentarer och recensioner osv. Den värd vi hyr av var rankad som superhost och hade över 200 stycken recensioner och ingen som var dålig på något sätt. Så det gäller att kolla upp innan man betalar, annars kan man bli av med mycket pengar. 
 
Hoppas att detta var till någon hjälp. Kramar
 
// 

Hello all beauty! I was thinking about how we found accommodations in Malta, which I think may be of interest to you who are thinking of visiting the island. Since we are gone a little longer, we were forced to find a long-term residence. If you are here for a week or two, it is obviously the easiest to stay in a hotel.
When we first began to look at Malta, the plan was to stay in a hotel for a few days and at the same time go to different apartments and watch them, as well as air b & b. We thought about 3-4 days this way and we started looking at it. We contacted a few different brokerage firms to get it in the right way and not be tricked in any way. Because we did not know the country, we did not know how to rent apartments or if you could be tricked in any way, so we felt that a brokerage company was easiest. One has to keep in mind, however, that a broker takes a percentage of his fee so it can be more expensive than you imagined. The first broker we contacted did not receive us because they had a limit that we would rent for at least SEK 10,000(1000 euro) per month. The other broker we contacted said we were out too early and that we should wait because the apartments been rented out very fast. He wanted us to wait a bit later, a little time before we were going. We did not want to rely on this, so we began to search for something else. We googlade and presented some other pages where apartments were advertised where we searched but all this was occupied.
Henrik thought of Air B & B. We started searching but it was hard to find something that fits both price, location and size. Here in Malta you count the size of the apartments per bedroom so it can be difficult to know about how big an apartment is. We searched for a long time and wrote to a lot of hosts, but found nothing to suit us. Finally, we were forced to put ourselves at a higher price and then the apartment we renting today showed up. We wrote to the host and received as a response that the apartment was available for a month of two. We booked the first month and searched for another month but found nothing really. As a gift from the above, one day we received an email from the host we have already hired a month who said that the second month was also available so we took the chance and booked it.
 

The thing by renting by Air B & B is that there is always a prepayment which is a bit risky. It is important to really look at the apartment online and check out comments and reviews etc. The host we are renting by is rated as a super host and have over 200 reviews and no one was bad in any way. So it's important to check up before paying, otherwise you can get rid of a lot of money. 
 
Hope this was for some help. Hugs
Kom ihåg mig?